УСЕТИ

Опознай

В качеството си на администратор на лични данни, Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Прозрачност при обработване на информацията 

I. Декларация относно политиката по защита на личните данни

 1. С настоящият документ ръководството на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
 3. Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД обработва от различни източници.
 4. Администраторът води Регистър/и на дейностите по обработване. В случаите, когато воденето на регистъра/ите е възложено на лице по защита на данните/отговорник по защита на личните данни, то отговаря за въвеждането в този регистър/и на всякакви промени в дейностите на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД, както и на всички други допълнителни изисквания, в т.ч. оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.
 5. Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересовани страни) на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД, както и за обработващите и членовете на техния персонал. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.
 6. Трети страни, които работят с или за Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД, в т.ч. партньори, външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с тази политика. Администраторът е длъжен да сключи споразумение за поверителност на данните с всяка трета страна, на която предоставя достъп до личните данни, обработвани от него, което дава право на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения, освен ако обработването не се изисква от правото на ЕС или от правото на държава-членка.

II. Задължения и отговорности по Регламент (ЕС) 2016/679

 1. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и носи цялата отговорност и рисковете от евентуално несъответствие с изискванията на ОРЗД, включително е отговорен за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на личните данни във Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД.
 2. Обработващ лични данни е всяко лице извън организацията на администратора, което обработва пряко личните данни от името на администратора – съхранява, дигитализира, каталогизира и т.н. цялата информация.
 3. Лицето по защита на данните, респ. лицето, което по длъжностна характеристика или по възлагане, изпълнява задачи, свързани със защита на личните данни (отговорно лице/отговорник по защита на данните), взема участие на заседанията на ръководството на администратора, на които се обсъждат въпроси от областта на защита на личните данни, и съветва администратора за доказване на съответствието със законодателството в областта на защита на данните и добрите практики.

Тази отчетност на Лицето по защита на данните включва:

III. Принципи за защита на данните

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

 1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да обработва лични данни. Това са т. нар „основания за обработване“, например „съгласие“. Съгласието на субекта  е едно от основанията за обработване на личните данни. Такова може да бъде също  изпълнение на договор или законен интерес на администратора, в които случаи съгласие не е нужно да бъда давано.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, необходима във всеки конкретен случай и за всяка конкретна цел, по разбираем, кратък и достъпен за субекта на данни начин. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Прозрачно – Регламент (ЕС) 2016/679 поставя изисквания относно това, каква информация трябва да бъде предоставена на разположение на субектите на данни, която е обхваната от принципа за „прозрачност“, регламентиран в членове 1213 и 14 от ОРЗД. Съгласно цитираните разпоредби на ОРЗД, информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език, т.е. декларациите за поверителност, които се подписват от субектите на данни, трябва да бъдат подробни и конкретни, разбираеми и достъпни. Правилата за уведомяване на субекта на данни от Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД са определени в съответната процедура за прозрачност като уведомяването се осъществява чрез уведомление за поверително третиране на личните данни.

Специфичната информация, която дружеството предоставя на субекта на данните, включва като минимум: данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и контактите на ДЛЗД, ако има такова; целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването; периода, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на следните права –  да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права; категориите лични данни; получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо; където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните; всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

Данните, получени за конкретни цели, не се използват за цели, които се различават от тези, официално обявени като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД. Процедура за прозрачност при обработката на лични данни определя съответните правила.

Лицето за защита на данните ще извърши първоначална оценка на въздействието, когато такава се налага, като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по обработване на данни от Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД. Във всеки конкретен случай, когато има нарушение на защитата на лични данни, лицето за защита на данните като отговорно лице в предприятието на администратора следва да извърши оценка на риска и при отчитане на висок риск да уведоми надзорния орган и/или субекта на данни. При съобразяване на риска в конкретния случай, лицето  по защита на данните трябва да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физическите лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите и др. Гарантирането на сигурността на личните данни е свързана и с предприемането на подходящи технически мерки, за които длъжностното лице по защита на данните следи и които могат да включват най-малкото:

При оценяването на подходящите организационни мерки лицето за защита на данните ще вземе предвид следното:

При преценката за подходящи мерки се вземат предвид идентифицираните рискове за лични данни, както и възможността за нанасяне на вреди на лицата, чиито данни се обработват.

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

IV. Права на субектите на данни

 1. Съгласно ОРЗД субектът на данни има следните права по отношение на обработването на личните му данни:
 2. Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават.
 3. Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 4. Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 5. Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 6. Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 7. Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 8. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 9. Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 10. Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 11. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 12. Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 13. Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
 14. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:
 15. Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в съответната процедура, като тази процедура също така описва как Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД ще гарантира, че отговора на искането на субекта на данни отговаря на изискванията на Общия регламент.
 16. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД може или да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията, комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.
 17. Субектите на данни имат право да подават възражения до ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, свързани с обработването на личните им данни. Обработването на искане от субекта на данни и подаването на възражения от страна на субекта на данни, се извършва в съответствие с приетите правила в компанията. Надзорен орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (cpdp.bg).

V. Съгласие

 1. Под „съгласие“ Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време. Съгласие на субекта на лични данни се изисква винаги, когато не съществува алтернативно правно основание за обработването.
 2. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.
 3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. За да е налице съгласие следва да има активна комуникация между администратора и субекта. Администраторът изисква и получава съгласие за дейностите по обработване, когато за тези дейности се изисква съгласие.
 4. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие съгласно Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.
 5. Съгласието на субекта за обработване на лични или специални категории данни се дава – въз основа на съответния документ за съгласие, предоставен от субекта на данни на администратора за всяка конкретна цел на обработване. Когато субектът подписва договор, съгласие не е необходимо, защото данните му се събират на друго законово основание.
 6. Когато Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД обработва лични данни на деца, получава разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 16 години.

VI. Сигурност на данните

 1. Служителите на администратора, които съгласно длъжностните си характеристики имат задължение да обработват определени лични данни от името на администратора са длъжни да осигурят сигурността при обработването и съхраняването на данните от тяхна страна, включително да гарантират, че няма да разкриват данните на трети страни, освен ако Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД не е дал такива права на тази трета страна за достъп до данните.
 2. Личните данни или част от тях трябва да бъдат достъпни само за тези, които имат задължение да ги обработват/ съхраняват, като достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни трябва да се съхраняват например:
 3. в стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или
 4. ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация (например правила за контрол на достъпа) ; и / или
 5. съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.
 6. Да се създаде организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители / работници на ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД. От всички служители / работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи / декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.
 7. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те трябва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура/правила и съответен протокол.
 8. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани само в съответствие с приетата процедура. Записите на хартиен носител, за които е изтекъл срокът за съхранение(архивиране), следва да бъдат да бъдат нарязани и унищожени като „поверителни отпадъци“. Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно изградените правила/процедури.
 9. Обработването на лични данни „извън офиса“ представлява потенциално по-голям риск от загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът специално се упълномощава да обработва данните извън обекти на администратора.

VII. Разкриване на данни

 1. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД трябва да осигури условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители/работници трябва да бъдат предпазливи, когато се поиска от тях да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността, извършвана от организацията. Необходимо е на служителите да се извърши специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне рискът от такова нарушение.
 2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат координирани с лицето за защита на данните / Отговорникът за защита на данните, което да даде становище.
 3. Личните данни ще се предоставят на компетентните публични власти при и по повод упражняване на техните властнически правомощия.

VIII. Съхраняване и унищожаване на данните

 1. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.
 2. Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни се обработват за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.
 3. Периодът на съхранение за всяка една категория лични данни е посочен в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните както са и посочени критериите, използвани за определяне на този период, включително всякакви законови задължения, изискващи от Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД да запази данните.
 4. Процедурата за съхраняване и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху неизползвани записващи носители се прилага във всички случаи.
 5. Личните данни трябва да бъдат унищожени, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

IX. Трансфер на данни

Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като „трети страни“) са незаконни, освен ако няма подходящо „ниво на защита на основните права на субектите на данни.

Прехвърлянето на лични данни извън ЕС е забранено, освен ако не се прилагат една или повече от указаните гаранции или изключения:

 1. Решение за адекватност

Европейската комисия може да оцени трети страни, територия и/или специфични сектори в трети страни, за да прецени дали има подходящо ниво на защита на правата и свободите на физическите лица. В тези случаи не се изисква разрешение.Държавите, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но не и на ЕС, се приемат като отговарящи на условията за решение за адекватност.

Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД може да приеме одобрени задължителни корпоративни правила за прехвърляне на данни извън ЕС, когато е приложимо. Това изисква подаването им за одобрение до съответния надзорен орган.

Администраторът може да приеме утвърдени стандартни договорни клаузи за защита на данните при прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство. Ако Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД приема стандартни договорни клаузи, одобрени от съответния надзорен орган, има автоматично признаване на адекватността.

При липса на решение за адекватност, задължителни фирмени правила и/или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия: субектът на данните изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния; предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните; предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице; предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес; предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

X. Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

 1. Дружество Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД е създало процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД и в работният поток от данни се установяват:
 2. бизнес процесите, които използват лични данни;
 3. източниците на лични данни;
 4. броя на субектите на данни;
 5. описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
 6. дейностите по обработване;
 7. целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 8. правното основание за обработването;
 9. получателите или категориите получатели на личните данни;
 10. основните системи и места за съхранение;
 11. всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
 12. сроковете за съхранение и заличаване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46/ ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

Материален обхват– настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

 „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години,  а съгласно националното законодателство всеки на възраст под 18 години. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител, настойник или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

Контакт с Администратора на лични данни:

Уебсайт: www.pulsetherme.bg

E-mail:

Телефон: 02 8199 221